Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Kvalifikační zkoušky vykonavatele soudního exekutora 2022

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlašuje,
podle stavovského předpisu EK ČR „Zkušební řád – kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora“,
konání kvalifikačních zkoušek vykonavatele exekutora pro rok 2022
v termínu 30.3. 2022 a 29.9.2022

Kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora se budou konat 30.3. 2022 a 29.9. 2022

Podmínky:
Kvalifikační zkouška vykonavatele exekutora bude povolena uchazečům, kteří:

A. splňují podmínky stanovené v § 27 odst. 3) písm. a) až c) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) v souvislosti s § 2 odst. 1) stavovského předpisu EK ČR ze dne 18. 4. 2008 zkušební řád – kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora
1. občanství ČR
2. plná svéprávnost
3. bezúhonnost
4. úplné středoškolské vzdělání
5. pracovní poměr u soudního exekutora
6. účast v posledním roce na školení Komory pro vykonavatele nebo jiné obdobné vzdělávání

B. doručí ve stanoveném termínu přihlášku splňující všechny stanovené obsahové a formální náležitosti

C. uhradí účastnický poplatek za zkoušku ve výši 1.000,-- Kč složenkou nebo na účet KB, a.s., pobočka Brno-venkov, č. ú. 27 – 85 77 11 02 27/0100

V případě, že se přihlášený uchazeč nezúčastní kvalifikačních zkoušek, uhradí storno poplatek ve výši 20% (pokud účast zruší nejpozději 14 dnů před datem konání písemné části kvalifikačních zkoušek). V ostatních případech uhradí storno poplatek ve výši 50%. V případech hodných zvláštního zřetele (nemoc, vážné osobní důvody) nebude storno poplatek uplatněn – o neuplatnění rozhoduje Komora.

Prezidium EK ČR s t a n o v u j e splatnost účastnického poplatku takto:

31. ledna 2022 u prvního termínu kvalifikačních zkoušek vykonavatele soudního exekutora;

- 29. července 2022 u druhého termínu kvalifikačních zkoušek vykonavatele exekutora.

Prezidium EK ČR rozhodlo, že v případech zvláštního zřetele hodných je možné prominout zmeškání termínu pro podání přihlášky ke kvalifikačním zkouškám vykonavatele soudního exekutora (nemoc, vážné osobní důvody apod.). Žadatel o prominutí zmeškání termínu pro podání přihlášky ke kvalifikačním zkouškám vykonavatele je povinen uhradit administrativní poplatek za projednání žádosti ve výši 500,- Kč.

Přihlášku ke kvalifikační zkoušce vykonavatele soudního exekutora musí uchazeč doručit do kanceláře Exekutorské komory ČR, Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, nebo Radnická 14/16, 602 00 Brno
nejpozději do 31. ledna 2022 pro termín konání zkoušek dne 30. března 2022 a nejpozději do 29. července 2022 pro termín konání zkoušek dne 29. září 2022.

Formulář přihlášky ke kvalifikační zkoušce vykonavatele exekutora je připojen k této informaci a určen ke stažení a využití.

Přihláška ke kvalifikační zkoušce musí obsahovat příjmení, jméno a titul, datum narození, adresu trvalého bydliště včetně PSČ a označení okresu, adresu pro zasílání korespondence, je-li od adresy trvalého bydliště odlišná, telefonní a faxové nebo e-mailové spojení.

Přihláška i podklady musí být potvrzeny soudním exekutorem, u něhož je uchazeč v pracovním poměru.

Základní informace ke kvalifikační zkoušce vykonavatele exekutora

Prezidium Exekutorské komory ČR určilo konání, termín kvalifikačních zkoušek vykonavatele exekutora, výši a splatnost účastnického poplatku pro rok 2022.

Rozhodnutí o konání kvalifikačních zkoušek vykonavatele exekutora se zveřejňuje dne 21.5. 2021 na internetových stránkách Komory www.ekcr.cz

Uchazeči, kteří splní podmínky pro povolení kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora, budou o místě a datu konání kvalifikační zkoušky písemně vyrozuměni.

Stavovský prováděcí předpis, který upravuje postup při provádění kvalifikační zkoušky a její průběh – Zkušební řád – kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora, je uveřejněn na internetových stránkách Komory www.ekcr.cz

Tajemník Komory přezkoumá, zda přihláška splňuje předepsané obsahové a formální náležitosti a zda uchazeč splňuje podmínky podle § 27 odst. 3) písm. a) až d) exekučního řádu v souvislosti s § 2 odst. 1) stavovského předpisu Zkušebního řádu – kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora. Pro doplnění vadné přihlášky určí uchazeči lhůtu 14 dní.

Uchazečům, kteří nesplňují zákonem stanovené podmínky, a jejichž přihláška nebude splňovat předepsané obsahové a formální náležitosti, Komora oznámí důvod, pro který jim nebyla povolena zkouška. O tomto budou uchazeči písemně vyrozuměni a bude jim vrácen účastnický poplatek.

Předseda zkušební komise vyrozumí uchazeče o konání zkoušky a o jejím časovém rozvrhu nejméně čtyři týdny přede dnem, kdy se zkouška koná.

Zkoušku vykoná uchazeč formou písemného testu, zkouška je neveřejná.

O průběhu zkoušky vyhotoví zkoušející protokol.

Uchazeči, který u zkoušky uspěl, vydá Komora osvědčení o složení zkoušky.

 

 

 

 

 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.