Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Kvalifikační zkoušky vykonavatele soudního exekutora 2024

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlašuje,
podle stavovského předpisu EK ČR „Zkušební řád – kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora“,
konání kvalifikačních zkoušek vykonavatele exekutora pro rok 2024
v termínu 1. 4. 2024 a 30.9.2024.

Kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora se budou konat 1.4.2024 a 30.9.2024.

Podmínky:

Kvalifikační zkouška vykonavatele exekutora bude povolena uchazečům, kteří:

A. splňují podmínky stanovené v § 27 odst. 3) písm. a) až c) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) v souvislosti s § 2 odst. 1) stavovského předpisu EK ČR ze dne 18. 4. 2008 zkušební řád – kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora

  1. občanství ČR
  2. plná svéprávnost
  3. bezúhonnost
  4. úplné středoškolské vzdělání
  5. pracovní poměr u soudního exekutora
  6. účast v posledním roce na školení Komory pro vykonavatele nebo jiné obdobné vzdělávání

B. doručí ve stanoveném termínu přihlášku splňující všechny stanovené obsahové a formální náležitosti

C. uhradí účastnický poplatek za zkoušku ve výši 1.000,-- Kč složenkou nebo na účet KB, a.s., pobočka Brno-venkov, č. ú. 27 – 85 77 11 02 27/0100

V případě, že se přihlášený uchazeč nezúčastní kvalifikačních zkoušek, uhradí storno poplatek ve výši 20% (pokud účast zruší nejpozději 14 dnů před datem konání písemné části kvalifikačních zkoušek). V ostatních případech uhradí storno poplatek ve výši 50%. V případech hodných zvláštního zřetele (nemoc, vážné osobní důvody) nebude storno poplatek uplatněn – o neuplatnění rozhoduje Komora.

Prezidium EK ČR  s t a n o v u j e splatnost účastnického poplatku takto:

- 1.2.2024 u prvního termínu kvalifikačních zkoušek vykonavatele soudního exekutora;

- 30.7.2024 u druhého termínu kvalifikačních zkoušek vykonavatele exekutora.

Prezidium EK ČR rozhodlo, že v případech zvláštního zřetele hodných je možné prominout zmeškání termínu pro podání přihlášky ke kvalifikačním zkouškám vykonavatele soudního exekutora (nemoc, vážné osobní důvody apod.). Žadatel o prominutí zmeškání termínu pro podání přihlášky ke kvalifikačním zkouškám vykonavatele je povinen uhradit administrativní poplatek za projednání žádosti ve výši 500,- Kč.

Přihlášku ke kvalifikační zkoušce vykonavatele soudního exekutora musí uchazeč doručit do kanceláře Exekutorské komory ČR, Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, nebo Radnická 14/16, 602 00 Brno

nejpozději do 1.2.2024 pro termín konání zkoušek dne 1.4.2024 a nejpozději do 30.7.2024 pro termín konání zkoušek dne 30.9.2024.

Formulář přihlášky ke kvalifikační zkoušce vykonavatele exekutora je připojen k této informaci a určen ke stažení a využití. ZDE

Přihláška ke kvalifikační zkoušce musí obsahovat příjmení, jméno a titul, datum narození, adresu trvalého bydliště včetně PSČ a označení okresu, adresu pro zasílání korespondence, je-li od adresy trvalého bydliště odlišná, telefonní a faxové nebo e-mailové spojení.

Přihláška i podklady musí být potvrzeny soudním exekutorem, u něhož je uchazeč v pracovním poměru.

Základní informace ke kvalifikační zkoušce vykonavatele exekutora

Prezidium Exekutorské komory ČR určilo konání, termín kvalifikačních zkoušek vykonavatele exekutora, výši a splatnost účastnického poplatku pro rok 2024.

Rozhodnutí o konání kvalifikačních zkoušek vykonavatele exekutora se zveřejňuje dne 12.5.2023 na internetových stránkách Komory https://www.ekcr.cz/

Uchazeči, kteří splní podmínky pro povolení kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora, budou o místě a datu konání kvalifikační zkoušky písemně vyrozuměni.

Stavovský prováděcí předpis, který upravuje postup při provádění kvalifikační zkoušky a její průběh – Zkušební řád – kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora, je uveřejněn na internetových stránkách Komory https://www.ekcr.cz/

Tajemník Komory přezkoumá, zda přihláška splňuje předepsané obsahové a formální náležitosti a zda uchazeč splňuje podmínky podle § 27 odst. 3) písm. a) až d) exekučního řádu v souvislosti s § 2 odst. 1) stavovského předpisu Zkušebního řádu – kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora. Pro doplnění vadné přihlášky určí uchazeči lhůtu 14 dní.

Uchazečům, kteří nesplňují zákonem stanovené podmínky, a jejichž přihláška nebude splňovat předepsané obsahové a formální náležitosti, Komora oznámí důvod, pro který jim nebyla povolena zkouška. O tomto budou uchazeči písemně vyrozuměni a bude jim vrácen účastnický poplatek.

Předseda zkušební komise vyrozumí uchazeče o konání zkoušky a o jejím časovém rozvrhu nejméně čtyři týdny přede dnem, kdy se zkouška koná.

Zkoušku vykoná uchazeč formou písemného testu, zkouška je neveřejná.

O průběhu zkoušky vyhotoví zkoušející protokol.

Uchazeči, který u zkoušky uspěl, vydá Komora osvědčení o složení zkoušky.

 

 

 

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.