Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

62. Aktuálnost příspěvků (15.1.2013)

Zde publikované články se vztahují k termínu publikace.
15.01.2013

« více zde »

61. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat…10. díl – Jak nekoupit dům v exekuci?

Praha, 10. prosince 2012 (EK ČR) – Některé realitní kanceláře se v poslední době mediálně zviditelňují prostřednictvím kritiky exekučních dražeb. Jejich mystifikační domněnky o nekorektních dražbách nemovitostí však nejsou založeny na pravdě. Jak tedy probíhá koupě domu od dlužníka, který je v exekuci? A jak může zájemce o koupi domu předejít nepříjemnostem? Více o tom na následujících řádcích!
10.12.2012

« více zde »

60. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat…9. díl – zrušení exekutorských zápisů (03.12.2012)

Praha, 3. prosince 2012 (EK ČR) – Novela exekučního řádu a změny, které zákon přinese od 1. ledna – to je téma seriálu s názvem Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… Tentokrát se zaměříme na exekuční tituly, resp. exekutorské zápisy.
03.12.2012

« více zde »

59. Přiměřenost exekuce

Exekutor je povinen zvolit způsob provedení exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků dlužníka a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků dlužníka dosaženo.
19.11.2012

« více zde »

58. Nepeněžité pohledávky: vyklizení, odebrání věci, rozdělení věci, provedení prací a výkonů

Soudní exekutor může vymáhat nejen peněžitá, ale i nepeněžitá plnění. Vymáhání nepeněžitého plnění je způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky.
16.11.2012

« více zde »

57. Jak správně provádět srážky ze mzdy?

Vyznáte se v exekucích? Jestli ne, poslechněte si další díl pořadu Českého rozhlasu Region. Odpovídáme na dotazy posluchačů.
15.11.2012

« více zde »

56. Příklep a rozvrh

Příklep je finální fází procesu dražby movité věci či nemovitosti. V rozvrhovém řízení se provádí rozvrh výtěžku dražby mezi věřitele.
14.11.2012

« více zde »

55. Dražební vyhláška

Dražební vyhláška (usnesení o nařízení dražebního jednání) k prodeji nemovitostí je rozhodnutím soudního exekutora, kde je uveden čas a místo konání dražby, označení věcí, které se budou dražit, a jejich příslušenství, výsledná cena, nejnižší podání a další skutečnosti, důležité pro průběh dražby.
13.11.2012

« více zde »

54. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 8. díl – omezení dvojkolejnosti

Už za měsíc a půl vejde v účinnost novela exekučního řádu. V život uvede řadu změn. Jedna z těch zásadních se týká úpravy režimů exekucí, resp. výkonů rozhodnutí, které provádějí soudy.
12.11.2012

« více zde »

53. Určení ceny nemovitosti, ocenění, nejnižší podání, dražební jistota

Jak se stanovuje cena nemovitosti v exekuční dražbě? Kdo dělá posudek? Odpovědi hledejte zde...
09.11.2012

« více zde »

52. Co lze dražit? Kdo se dražby může a nemůže zúčastnit?

Dražitelem nemůže být dlužník, manžel dlužníka nebo obmeškaný vydražitel. Víc čtěte zde...
08.11.2012

« více zde »

51. Co je to dražba a jak probíhá? Portál dražeb

Dražbou se rozumí takový prodej, kdy se v určený den nabízí určitá věc ke koupi neurčitému počtu zájemců a prodá se pak tomu, kdo nabídne nejvyšší částku. Z výtěžku dražby je uspokojena pohledávka věřitele, případně více věřitelů.
07.11.2012

« více zde »

50. Řešení dluhové spirály: osobní bankrot

Oddlužení není institutem, jenž by náležel soudním exekutorům. Jedná se o insolvenční tematiku, o níž rozhodují soudy.
06.11.2012

« více zde »

49. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 7. díl – správa nemovitosti

Novela exekučního řádu, kterou v říjnu podepsal prezident Václav Klaus, zavádí nebývalé množství novinek. Jednou z nich je správa nemovitosti.
05.11.2012

« více zde »

48. Dotaz posluchače

Český rozhlas Region vysílá pořad Vyznejte se v exekucích. Každý pátek můžete na frekvencích středočeské veřejnoprávní stanice slyšet odpovědi na dotazy posluchačů.
02.11.2012

« více zde »

47. Problematika trvalého pobytu v kontextu exekuce

Místo pobytu není pojem totožný s trvalým pobytem. Trvalým pobytem rozumíme adresu evidovanou v Centrální evidenci obyvatel (dále jen CEO) a toto je adresa, na níž jsou doručována úřední sdělení.
01.11.2012

« více zde »

46. Společné jmění manželů

Společné jmění manželů je majetková jednota manželů tvořená majetkem a závazky nabytými za trvání manželství. Ze zákona lze exekučně postihnout i majetek patřící do společného jmění manželů, účastníkem řízení se pak stává i manžel/ka dlužníka.
31.10.2012

« více zde »

45. 15denní lhůta k dobrovolnému plnění

15denní lhůta pro dobrovolné plnění platí už od roku 2009. Jedná se o další výhodu pro dlužníka, které může využít na samém počátku exekuce. V momentě, kdy soud nařídí exekuci a pověří exekutora jejím provedením, zašle exekutor dlužníkovi usnesení o nařízení exekuce souběžně s výzvou k dobrovolnému splnění povinnosti.
30.10.2012

« více zde »

44. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 6. díl – exekuce pozastavením řidičského oprávnění

Odebírání řidičáků neplatičům výživného má umožnit novela exekučního řádu, která bude účinná od 1. ledna 2013. Jak bude tento režim vypadat v praxi?
29.10.2012

« více zde »

43. Náklady exekuce

Náklady exekuce jsou hodnotou, která je součástí vymáhané částky. Tato částka je tvořena třemi základními složkami – odměnou advokáta v nalézacím a exekučním řízení, odměnou exekutora a DPH.
25.10.2012

« více zde »

42. Kdy exekutor vyplácí věřiteli vymoženou pohledávku?

Dlužník v exekučním řízení nehradí finanční prostředky na účet věřitele, ale na tzv. účet exekutora. Jste-li věřitelem v exekučním řízení a exekutor už vymohl pohledávku, ovšem dosud vám nezaplatil peníze, nejprve si ověřte fakta.
24.10.2012

« více zde »

41. Může se věřitel přihlásit do již vedené exekuce?

Může se věřitel přihlásit do již vedené exekuce? Ano. Vede-li exekutor exekuci prodejem nemovitosti dlužníka, je možné, aby další věřitel svou vykonatelnou pohledávku do tohoto exekučního řízení přihlásil, a domáhal se tak výtěžku z dražby.
23.10.2012

« více zde »

40. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 5. díl - bytová družstva

Novela exekučního řádu změní řadu pravidel. Úpravy se týkají i bytových družstev.
22.10.2012

« více zde »

39. Vaše dotazy týkající se soupisu movitých věcí

Zodpovídali jsme dotazy týkající se soupisu movitých věcí.
19.10.2012

« více zde »

38. Odpovídáme na Vaše dotazy

Na Centrální evidenci exekucí či na možnost informovat se o nařízených exekucích prostřednictvím návštěvy soudu - na to jste se nás ptali ve vysílání Českého rozhlasu Region. Odpovídal JUDr. Stanislav Pazderka.
18.10.2012

« více zde »

37. Specifika zabavování movitého majetku: prohlídka povinného, povinnost umožnit prohlídku prostor, postižení věcí, které se rychle kazí, cestovní náklady

Doručování exekučního příkazu, umožnění přístupu, věci rychle se kazící aneb Některá specifika zabavování movitých věcí
17.10.2012

« více zde »

36. Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a vylučovací žaloba

čovací žaloba (resp. návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu) je obranným prostředkem pro osoby, jejichž majetek exekutor sepsal v domnění, že jde o věc dlužníka. Cílem je navrácení majetku postiženého exekucí osobě, která žalobu podala, a tím i zabránění prodání věci v dražbě.
16.10.2012

« více zde »

35. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 4. díl – konec exekutorských kanceláří a zneužívání pojmu exekuce

Prezident Václav Klaus před týdnem podepsal novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Od Nového roku bude platit řada novinek. Jedna z nich se týká i zneužívání pojmu „exekuce“.
15.10.2012

« více zde »

34. Co nelze zabavit

Co se exekuce netýká aneb Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí…
12.10.2012

« více zde »

33. Kdo je vykonavatel

Vykonavatel soudního exekutora je zaměstnancem soudního exekutora, kterého může soudní exekutor pověřit k provádění určitých úkonů v rámci exekuční činnosti. Zpravidla se jedná o výjezdy do místa, kde se zdržují dlužníci za účelem provedení místního šetření, doručení písemností a soupisu movitých věcí.
11.10.2012

« více zde »

32. Soupis movitého majetku

Je-li vymáhána peněžitá pohledávka, obvykle se exekuce provádí přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů nebo zřízením exekutorského zástavního práva. Pokud tyto způsoby nepostačují k uhrazení pohledávky, přistoupí exekutor k prodeji movitých věcí či nemovitostí.
10.10.2012

« více zde »

31. Daňová „exekuce“ a další režimy

Vedle soudního výkonu rozhodnutí a exekuce prováděné soudním exekutorem existují výkony rozhodnutí prováděné finančními úřady a správními úřady. I tyto režimy často bývají nesprávně označovány jako „exekuce“.
09.10.2012

« více zde »

30. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 3. díl – natáčení exekuce

Revoluci v exekucích má přinést novela občanského soudního a exekučního řádu. Jednou z diskutovaných novinek je i natáčení průběhu tzv. mobiliárních exekucí. O co jde?
08.10.2012

« více zde »

29. Základní rozdíly mezi soudním exekutorem a vymahačem

Exekutorská komora už před třemi lety zřídila bezplatné právní poradny. Přesto řada lidí dodnes neví, jak exekuce probíhá a kdo je soudní exekutor. Veřejnost bohužel netuší, že soudní exekutor musí mít právnické vzdělání, že prochází náročným výběrovým řízením ministerstva, že je při výkonu činnosti postaven na úroveň prvoinstančního soudu, že je úřední osobou. Domnívá se, že jsme pouhými „vymahači dluhů“.
05.10.2012

« více zde »

28. Rozdíl mezi exekucí a soudním výkonem rozhodnutí

Jak vymoci svou pohledávku? Buď u soudního exekutora, nebo prostřednictvím soudu...
04.10.2012

« více zde »

27. Výživné

Dluží vám druhý rodič dítěte na výživném? Využijte pomoci soudního exekutora!
03.10.2012

« více zde »

26. Bagatelní pohledávky

Bagatelní pohledávky jsou tzv. minidluhy, o nichž se v poslední době hodně debatuje. Reálný problém však klíčí jinde.
02.10.2012

« více zde »

25. Iracionální zadlužování a nevýhodné úvěrové smlouvy

Půjčili jste si na dovolenou a teď nejste schopni splatit dluh? Kvůli čemu byste si raději neměli půjčovat? A jak poznat nevýhodný úvěr?
02.10.2012

« více zde »

24. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Co znamená fakt, že na váš dům byl vydán příkaz k prodeji? Jak z téhle situace ven? Exekutoři poradí...
01.10.2012

« více zde »

23. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 2. díl – předžalobní výzva

Exekuce budou probíhat efektivněji a podle modernějších pravidel. Poslanci schválili novelu exekučního řádu, která čeká už jen na podpis prezidenta republiky. Další změnou, která má platit od Nového roku, je tzv. předžalobní výzva.
28.09.2012

« více zde »

22. Soupis movitého majetku

Exekutor mi oblepil nábytek - tohle zvolání je častou mediální zkratkou. Jak vypadá realita?
27.09.2012

« více zde »

21. Exekutorské zástavní právo

Jaký význam má zřízení exekutorského zástavního práva? Týká se tenhle problém i vaší nemovitosti? Poradíme vám!
26.09.2012

« více zde »

20. Přikázání pohledávky

Jste v exekuci a exekutor postihnul váš bankovní účet? Jaká jsou pravidla tohoto postupu? Zde se dozvíte víc!
25.09.2012

« více zde »

19. Srážky ze mzdy

Jste v exekuci a zaměstnavatel vám sráží ze mzdy? Jak to funguje? Čtěte víc!
24.09.2012

« více zde »

18. Samotné provádění exekuce – vymáhání peněžité a nepeněžité pohledávky

Soudní exekutor může provést exekuci v jednom exekučním řízení více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby, a to i současně. Způsob provedení exekuce přitom určuje soudní exekutor.
21.09.2012

« více zde »

17. Všechno, co jste chtěli vědět o exekucích, ale báli jste se zeptat… 1. díl - slučování exekucí

Praha, 21. září 2012 (EK ČR) – V souvislosti s novelou exekučního řádu bude platit řada změn. Jedna z nich se týká i slučování exekucí. Víte, jak tento proces probíhá? Jaké jsou jeho zákonitosti?
21.09.2012

« více zde »

16. Zákaz nakládání s majetkem aneb Účinky generálního inhibitoria

Dostali jste se do exekuce a soud vám zakázal nakládat s majetkem? Co to znamená v praxi? Poradíme vám!
20.09.2012

« více zde »

15. Doručování soudních rozhodnutí a sdělení soudního exekutora

Každé rozhodnutí soudu nebo soudního exekutora je zasíláno jak dlužníkovi, tak věřiteli, a to na adresu trvalého pobytu. Přebíráte si veškeré zásilky řádně?
19.09.2012

« více zde »

14. Jak exekutor zjišťuje majetek dlužníka?

Jak exekutor dohledává majetek dlužníka? Ptá se bank, pojišťoven, katastru i pošty...
17.09.2012

« více zde »

13. Jednotlivé fáze exekučního řízení

Jak probíhá exekuce? Jaké jsou její zákonité postupy? Čtěte víc.
16.09.2012

« více zde »

12. Exekuci nařizuje soud na návrh věřitele

Exekuční řízení se zahajuje pouze na návrh. Každou exekuci musí iniciovat věřitel.
15.09.2012

« více zde »

11. Kdy mohu přijít za exekutorem a proč zrovna za ním?

Jste věřitelem a dlužník vám nechce vrátit půjčené peníze? Obraťte s žádostí o pomoc na soudního exekutora...
14.09.2012

« více zde »

10. I dlužné nájemné lze vymáhat exekučně

Viceprezident Exekutorské komory David Koncz radí posluchačům veřejnoprávní stanice.
13.09.2012

« více zde »

9. Co je to nalézací řízení?

Exekuci předchází tzv. nalézací řízení. I o tom se dozvíte v rubrice Exekutoři radí!
12.09.2012

« více zde »

8. Co je to předžalobní výzva?

Musí vás věřitel upozornit na dluh ještě předtím, než na vás nechá nařídit exekuci? Odpovíme v další článku projektu Exekutoři radí!
11.09.2012

« více zde »

7. Co je to exekuční titul

Exekuční titul, to je start exekuce. Víc vám povíme v sekci Exekutoři radí!
10.09.2012

« více zde »

6. Co je to exekuce?

Exekuce – to je termín, při kterém se řadě z nás rozbliká před očima varovné světlo. Budí negativní emoce, ale spousta jich vzniká hlavně kvůli naší neznalosti. Pojďme si tedy říct, co to exekuce je.
07.09.2012

« více zde »

5. Kdo je soudní exekutor?

Je třeba mít strach z dluhů, nebo z exekutora? Odpovíme v rámci projektu Exekutoři radí!
06.09.2012

« více zde »

4. Kdo je věřitel?

Na jedné straně exekuce stojí dlužník a na druhé věřitel. Jaká je role věřitele? Co smí a na co má právo? Odpovídá Exekutorská komora.
05.09.2012

« více zde »

3. Kdo je dlužník?

Máte v oblasti dluhové problematiky mezery? Exekutorská komora na svých webových stránkách představuje novou poradnu Exekutoři radí. Mimo jiné vám odpovíme na to, kdo je dlužník.
04.09.2012

« více zde »

2. O rubrice Vyznejte se v exekucích

03.09.2012

« více zde »

1. Exekuční slovníček

Exekutorská komora sestavila slovníček nejdůležitějších pojmů, které se týkají exekučního řízení.
02.09.2012

« více zde »

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.