Termíny exekutorských zkoušek pro rok 2024

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlašuje podle stavovského předpisu Komory, Zkušební řád, konání exekutorských zkoušek pro rok 2024 ve dvou termínech od 29. 4. 2024 do 7. 6. 2024 a od 23. 9. 2024 do 1. 11. 2024.

Prezidium EK ČR
r o z h o d l o  o termínu konání exekutorských zkoušek v průběhu roku 2024 ve dvou termínech, a to takto:

Exekutorské zkoušky 2024 – první termín:
podání přihlášky: do 5. února 2024
písemná část: 29. dubna – 3. května 2024
ústní část: 13. května – 7. června 2024

Exekutorské zkoušky 2024 – druhý termín:
podání přihlášky: do 24. června 2024
písemná část: 23. září – 27. září 2024
ústní část: 7. října – 1. listopadu 2024

Prezidium EK ČR
s t a n o v u j e  výši účastnického poplatku za exekutorské zkoušky takto:

10.000,- Kč u uchazečů, za které odvádí soudní exekutor příspěvky do fondu vzdělávání, v souladu se stavovským předpisem o fondu Exekutorské komory ČR pro vzdělávání exekutorských koncipientů a vykonavatelů soudních exekutorů;

20.000,- Kč u ostatních uchazečů.

Prezidium EK ČR
s t a n o v u j e  splatnost účastnického poplatku takto:

 • 5. února 2024 u prvního termínu exekutorských zkoušek
 • 24. června 2024 u druhého termínu exekutorských zkoušek

Podmínky:

Zkouška bude povolena uchazečům, kteří:

A. Splňují podmínky stanovené v § 9, odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:

 1. občanství ČR,
 2. plná svéprávnost,
 3. vysokoškolské vzdělání v oboru právo
  - v magisterském studijním programu právo a právní věda studiem na vysoké škole v České republice, nebo
  - studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě výše na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázán anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na vysoké škole v České republice,
 4. bezúhonnost
 5. vykonání alespoň tříleté exekutorské praxe

B. Doručí ve stanoveném termínu přihlášku splňující všechny stanovené obsahové a formální náležitosti.

C. Uhradí účastnický poplatek za zkoušku ve výši 10.000,- Kč u uchazečů, za které odvádí soudní exekutor příspěvky do fondu vzdělávání, v souladu se stavovským předpisem o fondu Exekutorské komory ČR pro vzdělávání exekutorských koncipientů a vykonavatelů soudních exekutorů a 20.000,- Kč u ostatních uchazečů. Účastnický poplatek je třeba uhradit složenkou nebo na účet KB, a.s., pobočka Brno-venkov, č. ú. 27 – 85 77 11 02 27/0100 v termínu splatnosti výše uvedeném.

D. Pokud uchazeč vykonal jinou právní praxi, o jejímž zápočtu nebylo příslušným orgánem dosud rozhodnuto, přiloží k přihlášce prostou kopii žádosti o započtení praxe dle ustanovení § 9 odst. 2 věty poslední zákona, případně jiné právní praxe dle ustanovení § 9 odst. 3 zákona.

V případě, že se přihlášený uchazeč nezúčastní exekutorských zkoušek, uhradí storno poplatek ve výši 20% (pokud účast zruší nejpozději 14 dnů před datem konání písemné části exekutorských zkoušek). V ostatních případech uhradí storno poplatek ve výši 50%. V případech hodných zvláštního zřetele (nemoc, vážené osobní důvody) nebude storno poplatek uplatněn – o neuplatnění rozhoduje Komora.

Prezidium EK ČR
r o z h o d l o, že v případech zvláštního zřetele hodných je možné prominout zmeškání termínu pro podání přihlášky k exekutorské zkoušce (nemoc, vážné osobní důvody apod.). Žadatel o prominutí zmeškání termínu pro podání přihlášky k exekutorské zkoušce je povinen uhradit administrativní poplatek za projednání žádosti ve výši 500,- Kč.

Za požadovanou nejméně tříletou exekutorskou praxi bude považována praxe podle ustanovení § 9 odst. 2) exekučního řádu. O započítání praxe, respektive i jiné právní praxe v maximálním rozsahu 2 let, podle § 9 odst. 2) exekučního řádu, je nutné požádat Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to vždy prostřednictvím Komory.

Zde si můžete stáhnout formulář přihlášky k exekutorské zkoušce.

 

Doručení: 

Přihlášky k exekutorské zkoušce je nutné doučit na adresu:
Exekutorská komora ČR, Anglická 20, 120 00 Praha 2
nebo Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno

Nejpozději do 5. února 2024 pro termín konání zkoušek od 29. 4. 2024 do 7. 6. 2024 a do 24. června 2024 pro termín konání zkoušek od 23. 9. 2024 do 1. 11. 2024.
 

Základní informace k exekutorské zkoušce 

Prezidium Exekutorské komory ČR určilo termín exekutorských zkoušek, datum, do něhož je třeba podat písemnou přihlášku ke zkoušce a další podmínky dle stavovského předpisu a dále výši a splatnost účastnického poplatku pro rok 2024.

Rozhodnutí o konání exekutorských zkoušek se zveřejňuje dne 12.května 2023 na internetových stránkách Komory www.ekcr.cz

Uchazeči, kteří splní podmínky pro povolení exekutorské zkoušky, budou o místě a datu konání exekutorské zkoušky písemně vyrozuměni.

Současně s přihláškou k exekutorské zkoušce lze podat i žádost o započítání praxe, případně jiné právní praxe. Za požadovanou, nejméně tříletou exekutorskou praxi, bude považována praxe, započítaná podle § 9 odst. 2) exekučního řádu. O započítání praxe, respektive i jiné právní praxe v maximálním rozsahu 2 let, podle § 9 odst. 2) exekučního řádu, je nutné požádat Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to vždy prostřednictvím Komory.

Veškeré podklady předávané ministerstvu společně se žádostí o započítání praxe, případně jiné právní praxe, je třeba doložit v originále nebo úředně ověřené kopii. Rozsah dokladů stanovuje ministerstvo – lze doporučit doložení pracovní smlouvy a potvrzení o zaměstnání.