Usnesení sněmu soudních exekutorů

Sněm soudních exekutorů přijímá následující usnesení:

Usnesení č. I exekuční tarif

1. Sněm exekutorů odmítá návrh vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, kterou se novelizuje vyhláška č. 330/2001 Sb. ve znění vloženém do eKlepu dne 30. 12. 2022. 

 

2. Sněm exekutorů požaduje, aby při nastavení odměňování exekutorů nebyli soudní exekutoři diskriminováni a znevýhodňováni ve srovnání s jinými justičními profesemi, ale také ostatními regulovanými profesemi.

 

3. Sněm exekutorů požaduje, aby se úprava exekučního tarifu provedla stejným procentuálním násobkem jako u ostatních justičních profesí, jímž byl tarif od 1. ledna 2023 podstatně navýšen.

 

4. Sněm exekutorů požaduje navýšení minimální odměny v exekuci na peněžité plnění na částku 4 000 Kč a paušální náhrady hotových výdajů na částku 7 000 Kč bez členění podle výše vymáhané povinnosti a bez dalšího snižování odměny a náhrady hotových výdajů při plnění ve lhůtě podle § 46 odst. 6 EŘ.

 

5. Nad rámec bodů 1 až 4 sněm exekutorů požaduje další modernizaci exekučního tarifu, zejména aby:

• exekuční tarif upravoval zvýšení odměny nad základní sazbu ve vazbě na délku a náročnost prováděného úkonu (zejm. délka řízení, počet úkonů a rozsah faktických úkonů peněžitého i nepeněžitého plnění nad obvyklou míru),

• byla v případě postupného spojování exekucí zavedena zvláštní paušální náhrada za spojení řízení, minimálně ve výši 500 Kč za každé další řízení podle § 37 odst. 5 EŘ,

• byla zavedena paušální náhrada za další vedení exekuce závislá na délce řízení, je-li exekuce vedena déle než tři roky, minimálně ve výši 500 Kč za každý další započatý rok vedení exekuce,

• byla zvýšena paušální náhrada za ztrátu času na 100 Kč za každou započatou čtvrthodinu.

 

6. Sněm exekutorů ukládá prezidiu výše uvedené body prosazovat.

Sněm exekutorů upozorňuje, že nebude-li exekuční tarif upraven podle výše uvedených bodů, vážně hrozí destabilizace justičního systému, zejména pak vymahatelnosti práva. Již dnes z důvodu nekonkurenceschopnosti exekutora na trhu práce, odcházejí z exekutorských úřadů kvalifikovaní zaměstnanci. Z těchto důvodů se rovněž nedaří obsazovat uvolněné exekutorského úřady. Současná cena vstupů nutných k výkonu exekuční činnosti dramaticky převyšuje příjmy exekutora, tím spíše, že jsou současně zvyšovány nezabavitelné částky. Navíc s každou novelou exekučního práva přibývají nové povinnosti, procesní i technické, které vedení řízení výrazně prodražují.  Za těchto podmínek nelze výkon exekuční činnosti provádět, tak jak ukládá exekutorům právní úprava a současně od nich očekávají účastníci řízení, veřejnost a stát.

 

Sněm soudních exekutorů přijímá následující usnesení:

1.  Sněm exekutorů považuje úpravu § 55 odst. 13 EŘ rozpornou s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

2.  Sněm exekutorů požaduje novelu § 55 odst. 13 EŘ tak, aby soudním exekutorům za úkony spojené se zastavením exekuce podle § 55 odst. 7-11 EŘ náležela náhrada nákladů nejméně ve výši poloviny paušální náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 1 ET.  

3. Sněm exekutorů ukládá prezidiu bod 2 tohoto usnesení prosazovat.

 

Zveřejněno 15. února 2023