Kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora pro rok 2025

Prezidium Exekutorské komory České republiky vyhlašuje,  podle stavovského předpisu EK ČR „Zkušební řád – kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora“, konání kvalifikačních zkoušek vykonavatele exekutora pro rok 2025 v termínu 2. 4. 2025 a 1. 10. 2025.

Kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora se budou konat 2. 4. 2025 a 1. 10. 2025.

 

Podmínky:

Kvalifikační zkouška vykonavatele exekutora bude povolena uchazečům, kteří:

A.     splňují podmínky stanovené v § 27 odst. 3) písm. a) až c) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) v souvislosti s § 2 odst. 1) stavovského předpisu EK ČR ze dne 18. 4. 2008 zkušební řád – kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora

1.      občanství ČR

2.      plná svéprávnost

3.      bezúhonnost

4.      úplné středoškolské vzdělání

5.      pracovní poměr u soudního exekutora

6.      účast v posledním roce na školení Komory pro vykonavatele nebo jiné obdobné vzdělávání

 

B.     doručí ve stanoveném termínu přihlášku splňující všechny stanovené obsahové a formální náležitosti

C.     uhradí účastnický poplatek za zkoušku ve výši 1.000,-- Kč složenkou nebo na účet KB, a.s., pobočka Brno-venkov, č. ú. 27 – 85 77 11 02 27/0100

 

V případě, že se přihlášený uchazeč nezúčastní kvalifikačních zkoušek, uhradí storno poplatek ve výši 20 % (pokud účast zruší nejpozději 14 dnů před datem konání písemné části kvalifikačních zkoušek). V ostatních případech uhradí storno poplatek ve výši 50 %. V případech hodných zvláštního zřetele (nemoc, vážné osobní důvody) nebude storno poplatek uplatněn – o neuplatnění rozhoduje Komora.

 

Prezidium EK ČR s t a n o v u j e splatnost účastnického poplatku takto:

- 3. 2. 2025 u prvního termínu kvalifikačních zkoušek vykonavatele soudního exekutora;

- 31. 7. 2025 u druhého termínu kvalifikačních zkoušek vykonavatele exekutora.

 

Prezidium EK ČR rozhodlo, že v případech zvláštního zřetele hodných je možné prominout zmeškání termínu pro podání přihlášky ke kvalifikačním zkouškám vykonavatele soudního exekutora (nemoc, vážné osobní důvody apod.). Žadatel o prominutí zmeškání termínu pro podání přihlášky ke kvalifikačním zkouškám vykonavatele je povinen uhradit administrativní poplatek za projednání žádosti ve výši 500,- Kč.

 

Přihlášku ke kvalifikační zkoušce vykonavatele soudního exekutora musí uchazeč doručit do kanceláře Exekutorské komory ČR, Anglická 140/20, 120 00 Praha 2, nebo Radnická 14/16, 602 00 Brno

 

nejpozději do 3. 2. 2025 pro termín konání zkoušek dne 2. 4. 2025 a nejpozději do 31. 7. 2025 pro termín konání zkoušek dne 1. 10. 2025.


 

Formulář přihlášky ke kvalifikační zkoušce vykonavatele exekutora je připojen ZDE a určen ke stažení a využití.


 

Přihláška ke kvalifikační zkoušce musí obsahovat příjmení, jméno a titul, datum narození, adresu trvalého bydliště včetně PSČ a označení okresu, adresu pro zasílání korespondence, je-li od adresy trvalého bydliště odlišná, telefonní a faxové nebo e-mailové spojení.


Přihláška i podklady musí být potvrzeny soudním exekutorem, u něhož je uchazeč v pracovním poměru.

 

Základní informace ke kvalifikační zkoušce vykonavatele exekutora


Prezidium Exekutorské komory ČR určilo konání, termín kvalifikačních zkoušek vykonavatele exekutora, výši a splatnost účastnického poplatku pro rok 2025.

Rozhodnutí o konání kvalifikačních zkoušek vykonavatele exekutora se zveřejňuje dne 12. června 2024 na internetových stránkách Komory www.ekcr.cz

Uchazeči, kteří splní podmínky pro povolení kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora, budou o místě a datu konání kvalifikační zkoušky písemně vyrozuměni.

Stavovský prováděcí předpis, který upravuje postup při provádění kvalifikační zkoušky a její průběh – Zkušební řád – kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora, je uveřejněn na internetových stránkách Komory www.ekcr.cz.

 

Tajemník Komory přezkoumá, zda přihláška splňuje předepsané obsahové a formální náležitosti a zda uchazeč splňuje podmínky podle § 27 odst. 3) písm. a) až d) exekučního řádu v souvislosti s § 2 odst. 1) stavovského předpisu Zkušebního řádu – kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora. Pro doplnění vadné přihlášky určí uchazeči lhůtu 14 dní.

 

Uchazečům, kteří nesplňují zákonem stanovené podmínky, a jejichž přihláška nebude splňovat předepsané obsahové a formální náležitosti, Komora oznámí důvod, pro který jim nebyla povolena zkouška. O tomto budou uchazeči písemně vyrozuměni a bude jim vrácen účastnický poplatek.


Předseda zkušební komise vyrozumí uchazeče o konání zkoušky a o jejím časovém rozvrhu nejméně čtyři týdny přede dnem, kdy se zkouška koná.

 

Zkoušku vykoná uchazeč formou písemného testu, zkouška je neveřejná.

 

O průběhu zkoušky vyhotoví zkoušející protokol.

 

Uchazeči, který u zkoušky uspěl, vydá Komora osvědčení o složení zkoušky.