SČMBD

Ostrý provoz dálkové komunikace

Vážení soudní exekutoři, vážení zaměstnanci exekutorských úřadů,
dovoluji si touto cestou avizovat, že prezídium EK ČR schválilo dne 1. 4. 2015 (pod č.j. PR/34/2015) v rámci dálkové komunikace soudních exekutorů a bytových družstev (podle Dohody o elektronické výměně dat uzavřené dne 17. června 2014 mezi Komorou a Svazem českých a moravských bytových družstev) přechod ze zkušebního do ostrého provozu dálkové komunikace.

Přechod do ostré verze provozu nastane nejpozději dne 30. 4. 2015, přičemž soudní exekutoři budou moci do systému dálkové komunikace vstupovat za podmínky podepsání Smlouvy o sdílení infrastruktury pro elektronickou výměnu dat, v rozsahu přílohy této zprávy. Podepsané návrhy smluv v listinné podobě je možné zaslat, případně předat oběma kancelářím Komory (Brno, Praha).
Prvotní řešení bylo přepracováno, tak aby lépe odpovídalo zažitým zvyklostem a prezentovalo data v přehlednější struktuře, viz níže.

Vlastní smlouva o datovém napojení na SČMBD, ZDE.

7. 4. 2015 Vladimír Kubíček, podpora@ekcr.cz


Obecné informace ke struktuře dat SČMBD
Jednotlivá bytová družstva se postupně do projektu registrují, čímž deklarují svůj zájem součinnostní agendu provádět elektronicky pomocí tohoto řešení. Aktuální seznam zaregistrovaných bytových družstev je vždy uveden po přihlášení do portálu SČMBD v tabulce, pod modulem Exekutor.
Při hledání členství jak v hromadném vyhledávání, či dotazování na jednotlivce, tak probíhá vždy nad všemi bytovými družstvy z této tabulky.
Přístupové údaje byly rozesílány v termínu 22. 12. 2014 do ISDS.

Datová nesourodost jednotlivých bytových družstev a informací které evidují ve svých IS, je bohužel příčinou neexistence RČ, jako spolehlivého identifikátoru člena bytového družstva. Jako jediné možné je dotazovat se jménem, příjmením a datem narození (v některých případech jen rokem narození). Data od jednotlivých členů SČMBD jsou periodicky zasílána na SČMBD v týdenním intervalu. Což při lustraci povinných v kratším intervalu jak týden, může vést k prohledávání nad identickou databází. Proto doporučujeme lustrovat s delším, jak týdenním odstupem.

Databáze obsahuje pouze fyzické osoby. Právnické osoby do konce roku 2014 nesměly být členy bytového družstva, přičemž změna zákona od 1 . 1. 2015 tuto možnost nově připouští. Jednotlivá družstva se po 1. 1. 2015 tomuto brání ve svých stanovách a jejich cílem je, aby členská základna byla složena pouze s fyzických osob. I přesto jsme provedli analýzu dat všech členů s cílem zjistit četnost výskytu právnických osob.
V celé databázi jsou pouze dva záznamy s právnickou osobou:

1) v rámci dědického řízení po zemřelém, nebyla dohledána osoba které by připadlo členství v družstvu a proto členství bylo připsáno ve prospěch státu.
2) v rámci dědického řízení, bylo členství v závěti odkázáno Červenému kříži.

Z důvodu tohoto minimálního zastoupení právnických osob v databázi, pak rozhraní je navrženo pouze na fyzické osoby. Do budoucna se nepředpokládá potřeba součinnostní prostředí rozšiřovat o právnické osoby. Pouze, pokud by byl zaznamenám nárůst zastoupení právnických osob, což je sledováno SČMBD.

Struktura dat pro vyhledávání
Pro vyhledávání členství v družstvu je možno využít rozhraní portálu pro jednotlivý dotaz, nebo hromadný dotaz. Zde je třeba zadat následující údaje:
-    jméno (povinný údaj)
-    příjmení (povinný údaj)
-    datum narození, či jen rok (povinný údaj, možno oba současně)
-    spisová značka (povinný údaj)
Formát spisové značky je typově ověřován, kdy je vyžadována přítomnost čísla soudního exekutora ve tvaru „XXX“ (například 001, 012, 256), přítomnost znaků „EX“, či „Ex“ a číslo spisu (pouze číselné znaky). Příklad správného tvaru spisové značky „256 EX 123456/15“, „012 Ex 123456/15“.

V případě použití hromadného dotazu a výskytu chyby v zadávacím souboru, portál hlásí tyto chyby včetně řádku, na kterém se vyskytuje.
Dotaz bude hromadně zpracován a navrácen, až zdrojový soubor nebude obsahovat chybná data.
Pro hromadný dotaz použijte vzorové soubory, které jsou k dispozici ke stažení na vlastním formuláři hromadného dotazu. Kodování češtiny je v UTF-8 (DOS). Použití daného formátu pro zadání dotazu, generuje odpověď stejného formátu.

Výstup hromadného podání
Výstupem je strukturovaný soubor stejného formátu jako zdroj.
Kde první informace je den a čas kdy proběhlo  hledání. Následuje kopie vlastních dat která hledáme v databázi SČMBD, doplněn statusem, zda byla osoba dohledána v některém družstvu. Pokud tomu tak je, je uvedeno družstvo a jeho základní údaje.
Po odřádkování je zde vypsán seznam družstev, ve kterém bylo aktuálně hledáno.

31. 3. 2015 Vladimír Kubíček, podpora@ekcr.czVážení soudní exekutoři, vážení zaměstnanci exekutorských úřadů,
dovoluji si Vás touto cestou informovat o připravované spolupráci se Svazem českých a moravských bytových družstev (SČMBD), a to v oblasti výměny dat.
V průběhu uplynulých měsíců prezídium společně se SČMBD připravilo soudním exekutorům možnost lustrovat povinné dálkově v centrální databázi SČMBD.

SČMBD k současnému dni registruje v databázi povinných cca 20 bytových družstev, přičemž registrace dalších bytových družstev do programu stále probíhá.

Lustrace bude možná přes webové rozhraní SČMBD (http://www.scmbd.cz/), a to v podobě dotazu na členství pomocí přímo přístupného formuláře, nebo v podobě hromadného vyhledávání pomocí tabulkových souborů. Uvedené funkce budou přístupny na registrované části portálu SČMBD, v modulu Exekutor (pro veřejnost a nepřihlášené uživatelé je tento modul skrytý).
Aktivaci soudního exekutora bude provádět Komora, prostřednictvím vlastního admin systému.

Administraci oprávnění do portálu SČMBD zajišťuje:     
    Mgr. Petr Ustohal (tajemnik@ekcr.cz)
    Vladimír Kubíček (podpora@ekcr.cz)

Předpokládaný termín spuštění zkušebního provozu je stanoven na 1. 1. 2015.

Soudní exekutory, kteří mají zájem o zapojení do projektu dálkové výměny dat se SČMBD, bychom rádi požádali o zaslání vyjádření zájmu o zapojení do projektu (na e-mailovou adresu podpora@ekcr.cz).

Vzorové soubory a popis řešení ke stažení ZDE.

4.12.2014 Vladimír Kubíček, podpora@ekcr.cz